Veda Saara Siva Sthothra

8089a5153d34f62dea64a4ac8d5b66d6പശൂനാം പതിം പാപനാശം പരേശം
ഗജേന്ദ്രസ്യ കൃത്തിം വസാനം വരേണ്യം ।
ജടാജൂടമധ്യേ സ്ഫുരദ്ഗാങ്ഗവാരിം
മഹാദേവമേകം സ്മരാമി സ്മരാരിം ॥ 1॥

മഹേശം സുരേശം സുരാരാതിനാശം
വിഭും വിശ്വനാഥം വിഭൂത്യങ്ഗഭൂഷം ।
വിരൂപാക്ഷമിന്ദ്വര്‍കവഹ്നിത്രിനേത്രം
സദാനന്ദമീഡേ പ്രഭും പഞ്ചവക്ത്രം ॥ 2॥

ഗിരീശം ഗണേശം ഗലേ നീലവര്‍ണം
ഗവേന്ദ്രാധിരൂഢം ഗുണാതീതരൂപം ।
ഭവം ഭാസ്വരം ഭസ്മനാ ഭൂഷിതാങ്ഗം
ഭവാനീകലത്രം ഭജേ പഞ്ചവക്ത്രം ॥ 3॥

ശിവാകാന്ത ശംഭോ ശശാങ്കാര്‍ധമൌലേ
മഹേശാന ശൂലിഞ്ജടാജൂടധാരിന്‍ ।
ത്വമേകോ ജഗദ്വ്യാപകോ വിശ്വരൂപഃ
പ്രസീദ പ്രസീദ പ്രഭോ പൂര്‍ണരൂപ ॥ 4॥

പരാത്മാനമേകം ജഗദ്ബീജമാദ്യം
നിരീഹം നിരാകാരമോംകാരവേദ്യം ।
യതോ ജായതേ പാല്യതേ യേന വിശ്വം
തമീശം ഭജേ ലീയതേ യത്ര വിശ്വം ॥ 5॥

ന ഭൂമിര്‍നം ചാപോ ന വഹ്നിര്‍ന വായു-
ര്‍ന ചാകാശമാസ്തേ ന തന്ദ്രാ ന നിദ്രാ ।
ന ചോഷ്ണം ന ശീതം ന ദേശോ ന വേഷോ
ന യസ്യാസ്തി മൂര്‍തിസ്ത്രിമൂര്‍തിം തമീഡേ ॥ 6॥

അജം ശാശ്വതം കാരണം കാരണാനാം
ശിവം കേവലം ഭാസകം ഭാസകാനാം ।
തുരീയം തമഃപാരമാദ്യന്തഹീനം
പ്രപദ്യേ പരം പാവനം ദ്വൈതഹീനം ॥ 7॥

നമസ്തേ നമസ്തേ വിഭോ വിശ്വമൂര്‍തേ
നമസ്തേ നമസ്തേ ചിദാനന്ദമൂര്‍തേ ।
നമസ്തേ നമസ്തേ തപോയോഗഗംയ
നമസ്തേ നമസ്തേ ശ്രുതിജ്ഞാനഗംയ ॥ 8॥

പ്രഭോ ശൂലപാണേ വിഭോ വിശ്വനാഥ
മഹാദേവ ശംഭോ മഹേശ ത്രിനേത്ര ।
ശിവാകാന്ത ശാന്ത സ്മരാരേ പുരാരേ
ത്വദന്യോ വരേണ്യോ ന മാന്യോ ന ഗണ്യഃ ॥ 9॥

ശംഭോ മഹേശ കരുണാമയ ശൂലപാണേ
ഗൌരീപതേ പശുപതേ പശുപാശനാശിന്‍ ।
കാശീപതേ കരുണയാ ജഗദേതദേക-
സ്ത്വംഹംസി പാസി വിദധാസി മഹേശ്വരോഽസി ॥ 10॥

ത്വത്തോ ജഗദ്ഭവതി ദേവ ഭവ സ്മരാരേ
ത്വയ്യേവ തിഷ്ഠതി ജഗന്‍മൃഡ വിശ്വനാഥ ।
ത്വയ്യേവ ഗച്ഛതി ലയം ജഗദേതദീശ
ലിങ്ഗാത്മകേ ഹര ചരാചരവിശ്വരൂപിന്‍ ॥ 11॥

Advertisements